چهارشنبه, 30 خرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

مدیریت و نظارت ساخت

1.    انتخاب پیمانکاران ساخت
2.    مدیریت انبار مخزن
3.    کنترل مصالح
4.    کنترل کیفیت-ضمانت کیفیت
5.    برنامه ریزی و نظارت بر پیشرفت
6.    نقد و بررسی طرحهای شالوده سنگین
7.    مدیریت ایمنی(HSE)
8.    نظارت بر شالوده- ساختمان