دوشنبه, 01 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

اهداف

اهداف اصلی شرکت مطابق با بازار خدمات مهندسی مربوط به پروژه ها عبارتند از:


1. بدست آوردن فناوری مورد نیاز از شرکت های واجد شرایط خارجی
2. همکاری با شرکت های واجد شرایط داخلی جهت تهیه تجهیزات و خدمات مربوطه
3. استفاده مناسب از ساز و کار های مالی و خطوط اعتباری برای جذب سرمایه های مورد نیاز انجام پروژه ها
4. ایجاد کنسرسیوم با پیمانکاران توانمند خارجی جهت جذب سرمایه گذاری آنها

5. ودر نهایت، ارزیابی نیازها برای ایجاد "پیمانکاری عمومی" از شرکت های مالک