دوشنبه, 01 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

اکتشاف

1.    نقشه برداری
   1)    دریایی
   2)    خشکی
   3)    محیطهای انتقالی(TZ)
2.    برداشت اطلاعات
   1)    غیر لرزه ای(گرانی سنجی ، مغناطیس سنجی، ژئو الکتریک ، EMAPو ...)
   2)    لرزه ای(دو بعدی، سه بعدی)
3.    آزمایشات ژئوشیمی و تفسیر
   1)    راک– اول
   2)    استخراج موادآلی
   3)    کرماتوگرافی ستونی (LC)
   4)    کرماتوگرافی گازی(GC)
   5)    کرماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی(GC-MS)
   6)    کرماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی  (GC-MS-MS)
   7)    انعکاس ویترینایت
   8)    تخلیص کروژن
   9)    آنالیز عنصری
   10)    PY-GC
   11)    انواع مطالعات ایزوتوپی کربن-13 ، دتریم، N، S، …….  O
   12)    تعبیر و تفسیر نتایج